MIP-object B355 Zuidzijde 12, Bodegraven

Eigenaren geinformeerd over betekenis CHW

Op 26 juni 2017 heeft het bestuur van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk  een voorlichtingsavond gegeven in het Evertshuis in Bodegraven aan eigenaren van objecten in de gemeenten die voorkomen op (onder meer) de lijst van het Monumenten Inventarisatie Project (“MIP”). Tijdens de voorlichtingsavond heeft wethouder Van den Heuvel, belast met het erfgoedbeleid van de gemeente, de eigenaren geïnformeerd over het voornemen van de gemeente om de cultuurhisto­rische waarde (“CHW”) van hun eigendom (opnieuw) vast te stellen. Eenzelfde voorlichtingsavond werd gehouden in Reeuwijk op 3 juli 2017.

Tijdens de voorlichtingsavonden werden de plannen van de gemeente ook toegelicht door een externe MIP-adviseur en enkele ambte­naren. Opvallend waren de vele, soms heftige, reacties. Veel eigenaren wisten niet dat hun object op de MIP-lijst (uit 1988) voorkwam. Sommigen waren bang dat men nu niet zomaar meer wijzigingen kan aanbrengen in woning of bedrijfspand, bijvoorbeeld als dit nodig is voor (verhoging van) woongenot of een effectieve bedrijfsvoering.

Er waren ook veel vragen over de onderhoudsplicht die registratie als CHW-pand mogelijk met zich brengt. In dit verband werden genoemd: trillingen door zwaar vracht verkeer langs de objecten, en aardbevingen door gas en oliewinning. Ook werd opgemerkt dat de gemeente mogelijk verplichtingen oplegt aan eigenaren van CHW-objecten, terwijl tot nu toe niet of nauwelijks wordt gelet (en gehandhaafd) op (bijvoorbeeld) passende nieuw- en verbouw in de nabije omgeving.