Inspraakreactie CHW-beleid MIP-vereniging


Erfgoedbeleid gemeente Bodegraven-Reeuwijk

In het kader van het bredere Erfgoedbeleid wil de gemeente komen tot formulering van uitgangspunten hoe zij om wil gaan met cultuurhistorische (CHW) panden.  Tijdens voorlichtingsavonden in Bodegraven op 26 juni en Reeuwijk op 3 juli 2017 heeft de wethouder verantwoordelijk voor dat beleid eigenaren van CHW-panden uitgenodigd om mee te denken in een zogenoemde inspraakreactie.

Inspraakreactie MIP-vereniging

Veel eigenaren maken bezwaar tegen opname in de nieuwe MIP-lijst. Eigenaren  zijn bang dat zij niet meer zomaar wijzigingen kunnen aanbrengen in hun woning of bedrijfs­pand. Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de onderhoudsplicht die registratie mogelijk met zich brengt.

De MIP-vereniging is van oordeel dat de nieuwe registratie wel degelijk verplichtingen meebrengt. Bovendien is door registratie van MIP-objecten in de (con­cept-) bestemmingsplannen reeds uit dien hoofde sprake van een nieuwe (bestuurs­rechtelijke) situatie.

De gemeente zou heel wat zorgen weg nemen wanneer duidelijk wordt dat eigenaren worden gesteund bij het in stand houden van hun MIP-object.

Voorstellen MIP-vereniging

De MIP-vereniging heeft aangegeven dat eigenaren van MIP-panden andere belangen hebben dan bijvoorbeeld de vereniging Hugo Kotestein, hoe waarde­vol de inbreng van een dergelijke op behoud van cultuurhistorisch objecten gerichte verenigingen verder ook kan zijn. De MIP-vereniging kan het contact tussen eige­naren van MIP-objecten en de gemeente verduidelijken, stroom­lijnen en richting geven.

De MIP-vereniging heeft het volgende voorgesteld:

  • De vorming van een klankbordgroep waarin eigenaren van MIP-objecten zijn vertegenwoordigd.
  • Periodieke informatie aan de eigenaren, specifiek gericht op de problematiek van het beheer van MIP-objecten, gemeentelijke en Rijksmonumenten in onze gemeente.
  • Het reserveren van meer onderhoudsbudget dan tot nu
  • Het faciliteren van een periodieke onderhoudsinventarisatie door de gemeente.
  • Uitbreiden van de mogelijkheid om geen of minder WOZ-belasting te betalen voor andere dan gemeentelijke monumenten.

MIP-vereniging aangekondigd


Start MIP-vereniging

Op 24 juli 2017 hebben een drietal initiefnemers in een brief aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangekondigd dat zij willen komen tot een vereniging van eigenaren van MIP-objecten in de gemeente.

Aanleiding zijn de voorlichtingsavonden in Bodegraven (op 26 juni) en Reeuwijk op 3 juli 2017, waarin wethouder Van den Heuvel (verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid), een externe MIP-adviseur en enkele ambte­naren hebben toegelicht hoe de gemeente het beleid rond cultuurhisto­rische (“CHW”) panden vorm wil gaan geven.

Inspraakreactie

Tijdens de voorlichtingsavonden heeft de wethouder gevraagd om bijdragen vanuit de eigenaren, om te komen tot een breed gedragen beleid voor CHW-objecten.  Vanuit de gedachte “Samen Sterk” hebben Adriana Kool-Roos, Jos de Lange en Ad Verbree aan de gemeente aangekondigd dat zij een  inspraakreactie willen indienen namens de MIP-vereniging in oprichting.