ALV 2020 uitgesteld

Algemene Ledenvergadering 2020 wordt gehouden op 1 juli 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Monumentenvereniging in april moeten wij uitstellen vanwege de richtlijnen van de Overheid m.b.t. risico’s coronavirus.

De nieuwe datum is vastgesteld op 1 juli 2020. De ALV zal digitaal worden gehouden met behulp van Google Meets.

Nieuwe Subsidie Rijksmonumenten Zuid-Holland

Duurzaamheid en toegankelijkheid

Op dinsdag 3 december vond bij de Provincie Zuid-Holland een informatieavond plaats over subsidie(s) voor het restaureren en herbestemmen van Rijksmonumenten. De voorzitter van de Monumentenvereniging was aanwezig namens de eigenaren en beheerders van de ongeveer 60 Rijksmonumenten in onze gemeente.

Er zijn nu extra subsidiemogelijkheden voor Rijksmonumenten in de provincie Zuid-Holland. De nieuwe regeling is door de provincie vastgesteld nadat de Rijksgelden voor restauratie werden
gedecentraliseerd naar de provincies. Het doel van deze regeling is het stimuleren van het behoud van zoveel mogelijk rijksmonumenten – niet zijnde woonhuizen *) – door het subsidiĆ«ren van de restauratie- en/of van duurzaamheidsmaatregelen die gericht zijn op het bevorderen van een nieuwe bestemming bij
(dreigende) leegstand. Verder worden maatregelen
gesubsidieerd op het gebied van toegankelijkheid.

*) het gaat daarbij om de oorspronkelijke bestemming. (Woon-) boerderijen vallen onder de regeling.

Ter stimulering van de herbestemming van rijksmonumenten kan bij de provincie subsidie worden aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen zoals isolerende voorzieningen en verbetering van het binnenklimaat.

Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. Door het toegankelijker maken van rijksmonumenten, ook voor
mensen met een beperking, is het mogelijk dat meer mensen kunnen genieten van dit bijzondere erfgoed
dat mede met publieke middelen in stand wordt gehouden. De provincie subsidieert maximaal 50% van de door hen als subsidiabel aangemerkte kosten.

Voor algemene informatie over proces van aanvragen, besluiten, aanvraagformulier, begroting en dergelijke kunt u contact opnemen met Marianne Soels (06-5544 9195) of Peter Grimmon (06-5006 4259).

Verslag Najaarsbijeenkomst 2 december

Afgelopen maandagavond vond de najaarsbijeenkomst plaats van de Monumentenvereniging. We kwamen bijeen in bed & breakfast ‘Pax Tibi’ in Reeuwijk. Deze B&B heeft Katja Toet overgenomen van haar moeder Marian Scheer. Informatie over ‘Pax Tibi’, wat ‘vrede zij met u’ betekent, vindt u op de website van Pax Tibi. Hieronder een foto van het schitterend door Cock Scheer gerestaureerde boerderijcomplex.

Bed & Breakfast ‘Pax Tibi’ aan de Middelburgse Weg in Reeuwijk

Op de bijeenkomst vertelde Freerk Kiesow, adviseur ruimtelijke ordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, een duidelijk verhaal over de opzet van de nieuwe Omgevingswet, en de betekenis voor de eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentemonumenten en cultuurhistorische panden in de gemeente.

Veel aandacht ging uit naar de instandhouding van de grotere (boerderij-) complexen in het buitengebied. Deze vraagt immers de grootste (financiele) offers van de eigenaren/beheerders. De inspanningen van het bestuur van de Monumentenvereniging hebben er mede toe geleid dat zomerhuizen bij cultuur-historisch waardevolle boerderijen nu afzonderlijk mogen worden bewoond.

Ook de bestemming ‘wonen’ wordt nu flexibeler toegekend. Daarnaast is de werkruimte voor aan huis gebonden beroepen uitgebreid van maximaal 80 naar 150 vierkante meter. Ook de toekenning van de bestemming ‘bedrijf’ is flexibeler geworden. Er werd uitvoerig ingegaan op de uitbreiding van de ‘Ruimte voor ruimte’-regeling. Deze is uitgebreid met een economische toets.

Aandachtige toehoorders bij de informatie-overdracht door Freerk Kiesow