De Bree 4, Nieuwerbrug

Inspraak Beleidsnota Cultuurhistorie 10 januari

Beleidsnota Cultuurhistorie behandeld in de Gemeenteraad

Van 19 juni tot en met 31 augustus 2017 hebben de stukken over de Beleidsnota cultuurhistorie voor het onderdeel waardevolle panden en objecten ter inzage gelegen bij de gemeente. De Beleidsnota Cultuurhistorie wordt behandeld in de Gemeenteraad van 24 januari 2018.

Inspraak voorafgaande aan de raadsbehandeling

Voorafgaand aan de behandeling van zowel de Beleidsnota cultuurhistorie als de Nota van beantwoording in de Raadsvergadering van 24 januari 2018 konden de pandeigenaren op woensdag 10 januari 2018 spreektijd krijgen tijdens het inspraakuur van de gemeenteraad. De Monumentenvereniging heeft van de inspraak mogelijkheid gebruik gemaakt door het volgende naar voren te brengen.

  1. De gemeente schrijft dat zij de belangenvereniging ‘Behoud van cultureel Erfgoed’ graag wil steunen. Dat stellen wij bijzonder op prijs. Maar “Monumentenverenigingklinkt beter en is makkelijker te onthouden. Bovendien was de naam op internet nog vrij!
  2. Waar precies het erfgoedbeleid voor panden wordt beschreven, is onduidelijk. Er wordt verwezen naar Oplegnotitie, Toelichting en Nota van Beantwoording. Er staat ook iets in het concept raadsbesluit. Kan dat niet in één document worden samengevat?
  3. Veel eigenaren van CHW-gewaardeerde panden hebben aangegeven met die aanwijzing te kunnen leven, als er financieel wat tegenover staat. De subsidie bedraagt omgerekend maar enkele honderden euro’s per pand. Dat is niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat! Dit draagt niet bij aan draagvlak voor het nieuwe beleid!
  4. Ook wordt geschermd met korting op de bouwleges. Maar dat betekent niet dat eigenaren helemaal niets meer betalen. Ook hier gaat het om “peanuts”. In verhouding met de bouw­som zal de besparing voor eigenaren (zeer) gering zijn.
  5. Verder staat in de Nota van Beantwoording dat de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk NIET kiest voor een financiële compensatie in de vorm van jaarlijkse vrijstelling van de OZB. Men zou onvoldoende kunnen nagaan of eigenaren van een CHW object de besparing daadwerkelijk inzetten voor de instandhouding van de culturele erfgoedwaarde. Dat is een drogreden! Wij voelen ons in onze eer aangetast! Hetzelfde kan met net zoveel gemak worden beweerd van monumenteigenaren!
  6. De gemeente heeft er alles aan gedaan om zoveel mogelijk transparant te zijn. Toch is er veel onduidelijk. Er komt veel op ons af. Wij pleiten daarom nogmaals voor de instelling van een Taakgroep Cultureel Erfgoed (panden). De monumentenvereniging participeert graag.
  7. Een belangrijke taak is weggelegd voor de Erfgoedcommissie. Dat blijft een black box. De Monumentenvereniging wil daarin graag deelnemen, zodat ook de eigenaren zelf kunnen meedenken en adviseren. De monumentenvereniging bundelt een enorme hoeveel kennis over zaken als historie van de streek, cultuur en bouwen, en stelt die graag ter beschikking.