Keukentafelgesprek op donderdag 2 juni om 20:00 uur: de klimaat adaptieve tuin

Zoals we de vorige nieuwsbrief al schreven, zijn de keukentafelgesprekken een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen en informatie en ervaringen uit te wisselen. Het volgende gesprek vindt plaats op donderdagavond 2 juni in Bodegraven.

Op 2 juni bent u vanaf 20:00 van harte uitgenodigd op de Koningstraat 7 te Bodegraven voor een keukentafelgesprek over de klimaat adaptieve tuin. Het adres Koningstraat 7 is de meest recente aanwinst in de lijst van gemeentelijke monumenten, en is vindingrijk en stijlvol gerenoveerd. Het keukentafelgesprek is een mooie gelegenheid om het pand van binnen te bekijken.

De komende jaren is de verwachting dat de temperatuur blijft stijgen en de neerval steeds grilliger wordt. Hierdoor ontstaat er meer kans op verdroging en wateroverlast. Dit kan ongemak opleveren, maar er zijn gelukkig ook veel verschillende oplossingen die je kan toepassen. Bij de aanleg van tuinen vroeger werd hier vaak ook rekening mee gehouden. Denk bijvoorbeeld aan lei-lindes om de zon weg te houden. 

In de stadstuin aan de Koningstraat zijn een aantal van deze oplossingen te zien. Door deze maatregelen kan de bodem beter zijn vocht vasthouden en blijft de tuin koeler tijdens de warme zomermaanden. Naast tuinperikelen is er ook gelegenheid om andere vragen of ideeën die u heeft aan de orde te stellen.

Vind u het leuk om aanwezig te zijn, u bent van harte uitgenodigd! Het is wel handig als onze gastheer en dame weten hoeveel personen zij kunnen verwachten. Laat even weten of u wilt komen. Bel naar Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl.

Nieuwsbrief Mei 2022

  Monumentenvereniging
   

Host u ons volgende keukentafelgesprek?

Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Wij willen graag een volgend keukentafelgesprek houden in de laatste week van mei of de eerste week van juni.
Het thema van deze bijeenkomst sluit aan op het thema van de Open Monumentendag op 10 september 2022: “Duurzaam duurt het langst”. Onze monumenten en cultuurhistorische panden toekomstbestendig en duurzaam houden is vaak een uitdaging. Tijdens onze keukentafelgesprekken vertellen expert en leden hoe zij dat realiseren.
Wie van onze leden vindt het leuk om gastheer te zijn van deze bijeenkomst, en mogelijk iets te vertellen over zijn monument of cultuuurhistorisch pand? Neem contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl.  
 
 

Leden werven leden

Een stijgende inflatie waardoor onevenredig stijgende lasten. Sluipende toename van regelgeving.  Toenemende klimaat- en milieu lasten. Deze voorbeelden laten zien is hoe belangrijk het is dat eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden zich verenigen, en gezamenlijk voor hun belangen opkomen. Wij nodigen u dan ook uit om dit jaar een nieuw lid te werven. Alleen samen staan wij sterk! De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk biedt eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden daartoe een uitgelezen platform.
 
   
Open Monumentendag 2022: “Duurzaam duurt het langst”  

De Open Monumentendagen worden dit jaar gehouden op 10 en 11 september 2022. In Bodegraven-Reeuwijk doen wij zoals gebruikelijk alleen op zaterdag 10 september mee.

Met dit evenement willen wij gezamenlijk de aandacht voor monumenten vergroten door bijzonder Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te behouden voor een breed publiek.

Elk jaar kiest Nederland Monumentenland een landelijk thema waaraan ook wij zoveel mogelijk willen meedoen. Voor 2022 is het thema ‘Duurzaamheid” met de onderliggende slogan “Duurzaam duurt het langst’.

We zetten o.a. panden centraal die op een duurzame manier beheerd worden of gerestaureerd zijn, maar ook monumenten die voor een duurzaam doel gebruikt worden (of werden). Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan wind- en waterkracht. Technieken van vroeger beschouwen we nu weer als duurzame oplossingen. Bijvoorbeeld werken met leem, rieten daken en verschillende isolatietechnieken.

Groen erfgoed helpt ons om klimaatverandering tegen te gaan: monumentale bomen, landschapsparken en tuinen. Maar ook verdedigingswerken en natuurgebieden. 

Meld je monument aan bij Ton van der Schans (06-42667942) of Marjan Lamfers (06-30439489) als je mee wilt doen aan Open Monumentendag 2022 op zaterdag 10 september of op die dag een activiteit wilt organiseren, dat past in het thema van dit jaar.  

   

Betaalverzoek contributie 2022
 
Voor zover u dat nog niet heeft gedaan willen wij u langs deze weg nogmaals verzoeken om de contributie voor 2022 over te maken. De contributie bedraagt €22,50 per adres.
U kunt dit bedrag overmaken naar: IBAN NL86SNSB0772646775 ten name van MONUMENTENVERENIGING.NL. Graag bij de omschrijving uw straatnaam en huisnummer + ‘contributie 2022’ vermelden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u zelf geen eigenaar van een monument of cultuurhistorisch pand of lid maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe? U kunt een donatie van een bedrag naar keuze overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.  

   

Bestuursvacature  

Op dit moment is de functie van secretaris van onze vereniging vacant. Bent u geïnteresseerd in de functie, of wilt u op onderdelen helpen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Ook zoeken wij ondersteuning bij het onderhouden van onze website en het periodiek opstellen en verzenden van deze nieuwsbrief.      

Agenda
 
Een leuke en informele manier om als leden van de Monumentenvereniging bij elkaar te komen vormen onze keukentafelgesprekken. Het volgende keukentafelgesprek staat gepland in de laatste week van mei of de eerste week van juni. Hopelijk kunt u er bij zijn.

Wilt u gastheer zijn van deze bijeenkomst, en iets vertellen over uw monument of cultuuurhistorisch pand? Neem dan contact op met Jos de Lange, 0651191613, of Adriana Kool, 0644842867. Een mailtje mag natuurlijk ook. Mail naar bestuur@www.monumentenvereniging.nl.  
     

Neem contact op!  
Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die mee in onze volgende nieuwsbrief.

Nieuwsbrief januari 2022

Geen verschil meer tussen monumenten en cultuurhistorische panden?

In een vorige nieuwsbrief schreven wij dat het onderscheid tussen Rijks- en gemeentemonumenten en cultuurhistorische panden vervaagt. Het lijkt erop dat wanneer je pand wordt aangewezen als cultuurhistorisch waardevol dit veel zwaardere gevolgen heeft dan aanvankelijk is voorgespiegeld. Een voorbeeld is de arcering van het gehele kadastrale perceel rond cultuurhistorisch waardevolle panden in de ruimtelijke plannen. Hetzelfde is gebeurd bij Rijks- en gemeentelijke monumenten.

Wat hiervan de gevolgen zijn zal de praktijk moeten uitwijzen. Mondjesmaat krijgen we daarover meer informatie. Eén van onze leden kreeg bijvoorbeeld van de ODMH te horen dat het vernieuwen van een loods op zijn erf mogelijk problematisch zou zijn omdat het betreffende perceel in zijn geheel als cultuurhistorisch is aangeduid.

Een ander voorbeeld betrof een bezwarenprocedure tegen bouwen binnen de 5-meterlijn van de erfgrens op een perceel grenzend aan een cultuurhistorisch waardevolle woonboerderij. Daar kan alleen bezwaar tegen worden gemaakt als landschappelijke waarden worden aangetast en (landschappelijke) zichtlijnen worden doorbroken. Uit de beslissing op het bezwaar kan worden opgemaakt dat het College van B&W vindt dat landschappelijke waarden niet hetzelfde zijn als cultuurhistorische waarden. Vreemd, want hetzelfde College zegt wel zich in te zetten voor het behoud van cultuurhistorisch landschap in onze gemeente.

Een andere conclusie die wij trekken uit de beslissing op het bezwaar is dat het College (bij monde van de ODMH) alleen kijkt naar het perceel waarop een monument of cultuurhistorisch object staat, en niet naar (de relatie met) de omgeving van het monument of cultuurhistorische pand. Dit hoeft geen bezwaar te zijn op voorwaarde dat voldoende belanghebbenden in verzet komen. Dat hebben de massale bezwaren tegen het Centrumplan Bodegraven aangetoond.

Leden werven leden

Wat deze voorbeelden laten zien is hoe belangrijk is dat eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden zich verenigen, en gezamenlijk voor hun belangen opkomen. Wij nodigen u dan ook uit om dit jaar zoveel mogelijk nieuwe leden te werven. Ondanks het Corona virus. Alleen samen staan wij sterk! De Monumentenvereniging Bodegraven-Reeuwijk biedt eigenaren en beheerders van Rijks- en gemeentelijke monumenten en cultuurhistorische panden daartoe een uitgelezen platform.

WOZ vanaf 1 januari gebaseerd op woonoppervlak

Binnenkort kunt u de jaarlijkse OZB aanslag weer verwachten (gebruikelijk eind februari). De aanslag wordt gebaseerd op de WOZ-waarde op 1 januari 2021. Toch verandert er dit jaar wat. Per 1 januari 2022 wordt niet meer gekeken naar de bruto-inhoud, maar naar de woonoppervlakte. De aanpassing kan gevolgen hebben voor de WOZ-waarde van uw woning. De waarde kan hoger of lager uitvallen, wat er weer toe kan leiden dat u bijvoorbeeld meer OZB-belasting moeten betalen. Bedenk dat er allerlei andere belastingen zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde. Het is dus belangrijk om goed te letten op de nieuw vastgestelde WOZ-waarde.

Aangepaste regelingen voor (Rijks)monumenten

Dit jaar wordt bij verkoop of verhuur van woningen een energielabel verplicht, Voor monumenten ligt dit echter anders.

De provincie Zuid Holland heeft (Rijks)monumenteigenaren een brief gezonden waarin vermeld staat dat ook het interieur van (Rijks)monumenten beschermd is. Er is subsidie beschikbaar om beschermde interieurs in stand te houden. U kunt zich aanmelden voor een inspectie ter plaatse waarbij advies kan worden verstrekt.

Invoering Omgevingswet

Dit jaar zal naar verwachting de Omgevingswet ingevoerd worden. De invoering is inmiddels al enkele keren uitgesteld. Deze wet gaat over de mogelijke bestemming(en) en het gebruik van (onder meer) uw grond. In een eerdere nieuwsbrief schreven wij al dat de nieuwe Omgevingswet het ons burgers niet eenvoudiger gaat maken (ofschoon werd gezegd dat dit wel de bedoeling is). Ambtenaren belast met het behoud van cultureel erfgoed gaven aan dat zij bang zijn “dat burgers (opnieuw) de mazen van de wet gaan opzoeken”. Wat volgens hen weer zal leiden tot nieuwe aanvullende regels om die “mazen” te stoppen. Wij maken ons zorgen hierover, en zullen gedurende de invoering van de nieuwe wet de vinger aan de pols houden.

Betaalverzoek contributie 2022

Graag willen wij u langs deze weg verzoeken om de contributie voor 2022 aan ons over te maken. De contributie is ongewijzigd en bedraagt €22,50 per adres.
U kunt dit bedrag overmaken naar: IBAN NL86SNSB0772646775 ten name van MONUMENTENVERENIGING.NL. Graag bij de omschrijving uw straatnaam en huisnummer + ‘contributie 2021’ vermelden.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Bent u zelf geen eigenaar van een monument of cultuurhistorisch pand of lid maar draagt u onze vereniging wel een warm hart toe? U kunt een donatie van een bedrag naar keuze overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer.

Bestuursvacature

Op dit moment is de functie van secretaris van onze vereniging vacant. Bent u geïnteresseerd in de functie, of wilt u op onderdelen helpen, neem dan contact op met één van onze bestuursleden. Wij zoeken ondersteuning bij het onderhouden van onze website en het periodiek opstellen en verzenden van deze nieuwsbrief.

Agenda

In verband met de corona perikelen heeft het bestuur de komende periode nog geen bijeenkomsten gepland. Zo gauw als dat mogelijk is, plannen wij nieuwe keukentafelgesprekken. De deelnemende leden hebben deze als zeer positief en leerzaam ervaren.

Neem contact op!

Hebt u zelf goede tips die handig kunnen zijn voor andere leden? Laat het ons weten, dan nemen we die mee in onze volgende nieuwsbrief.