koeien-in-de-wei

Gemeente stuurt CHW-eigenaren brief

Stand van zaken Nota Cultuurhistorie

Op 31 oktober heeft Jeffrey van Kronenburg namens het College van B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een brief gestuurd aan de eigenaren van CHW panden. Daarin worden de eigenaren geïnformeerd over de wijze waarop de reacties op de Nota Cultuurhistorie worden behandeld. Tevens worden een aantal voorbeelden gegeven van zaken die eigenaren van CHW-panden vergunningsvrij kunnen aanpassen aan hun pand.

Uiteenlopende reacties

Zoals wij al eerder berichtten zijn de reacties van de eigenaren verschillend. Velen zien graag dat de gemeente hen ter compensatie van de aanwijzing als CHW-pand financieel tegemoet komt. Verlaging van de WOZ-belasting ligt daarbij in de rede. Sommige eigenaren daarentegen willen helemaal niet dat hun pand als CHW-object wordt aangewezen. Weer anderen willen dat juist wel. Sommigen staan zelfs een hogere CHW-waardering voor.

Wat een CHW-eigenaar wel en niet mag

In de brief geeft de gemeente aan wat eigenaren van CHW-panden wel en niet mogen. Omdat het geen Rijks- of gemeentemonumenten zijn, mogen eigenaren van CHW-panden eigenlijk vrijwel alles wat eigenaren van “gewone” panden ook mogen (behalve slopen). Naarmate de cultuurhistorische waarde hoger ligt, is het duidelijk dat de gemeente er toe zal neigen om meer beperkingen op te (gaan) leggen. Uit de nota van toelichting bij het bestemmingsplan Bodegraven Noord kan worden opgemaakt dat er in ieder niet gesloopt mag worden zonder voorafgaande toetsing door de Erfgoedcommissie.

Bijdragen van de Monumentenvereniging

Het zal de gemeente tijd en inspanning kosten om een uitgebalanseerde reactie te formuleren op al de verschillende wensen van de CHW-eigenaren. De Monumentenvereniging wil daar graag aan bijdragen. Dat de gemeente dit op prijs stelt blijkt uit de positieve reactie van de gemeente op het initiatief van enkele eigenaren om een vereniging van eigenaren van monumenten en CHW-panden op te richten.

De gemeente heeft ons als vereniging gesteund door onze uitnodiging aan potentiele leden om lid te worden in te sluiten bij hun eigen brief. Dit was nodig omdat de gemeente de vereniging uit privacy overwegingen niet rechtstreeks adressen mag verstrekken. Wij zijn de gemeente daarvoor bijzonder erkentelijk. Dit laat overigens onverlet dat wij de gemeente kritisch zullen blijven volgen bij de formulering van het Erfgoedbeleid.

Word lid

U kunt lid worden van de vereniging door een bericht te sturen via de contactpagina, of te mailen naar bestuur-monumentenvereniging.