lantaarnpaal Marktstraat

Monumentenvereniging spreekt in Gemeenteraad

Gemeenteraad geinformeerd over MIP-vereniging

Tijdens de maandelijkse inspreekavond van de Gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft Jos de Lange de raad geïnformeerd over de plannen van een aantal enthousiaste vrijwilligers om een vereniging op te richten van eigenaren van cultuurhistorische (“CHW”) panden in de gemeente.

Een drietal eigenaren van dergelijke CHW-panden dienden op 31 juli 2017 een reactie in bij de gemeente op het voornemen van het College van B&W om beleid te gaan vastleggen hoe de gemeente om wil gaan met cultuurhistorische panden. De eigenaren deden dit onder de noemer van de MIP-vereniging in oprichting, zo genoemd naar het Monumenten Inventarisatie Project uit 1988. Bij de MIP  inventarisatie werden voor het eerst panden met cultuurhistorische waarde in kaart gebracht.

Onbekend maakt onbemind

Tijdens voorlichtingsavonden in Bodegraven op 26 juni en in Reeuwijk op 3 juli heeft de wethouder verantwoordelijk voor het erfgoedbeleid de CHW-plannen van de gemeente toegelicht. Jos de Lange benadrukte tijdens zijn inspraak dat veel eigenaren bezwaren hebben tegen opname in een nieuwe MIP-lijst. Zij zijn bang dat zij dan niet zelf meer kunnen bepalen wat er met hun pand gebeurt.  Daarnaast is er veel onduidelijkheid over de onderhoudsplicht die registratie mogelijk met zich brengt. In het kader van “samen staan we sterk” willen eigenaren van cultuurhistorische panden hun krachten bundelen.

Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied Noord

Aanleiding voor deze inspraak was de vermelding van panden met cultuurhistorische waarde in het ontwerp bestemmingsplan Bodegraven Noord. Voorheen was dat niet het geval. Probleem is evenwel dat het beleid hoe om te gaan met dit soort panden door de gemeente nog niet is gefomuleerd. Tegelijkertijd legt het bestemmingsplan al wel verplichtingen op.

Jos de Lange pleitte ervoor om het CHW-beleid op hoofdlijnen in het bestemmingsplan op te nemen. Daarnaast vroeg hij de Raad om in het buitengebied meer bedrijvigheid toe te staan dan nu (nog) mogelijk is. De gemeente lijkt er voor te kiezen om bedrijven zoveel als mogelijk uit het buitengebied te weren, en alleen kleine bedrijfjes aan huis toe te staan.

Reacties Gemeenteraadsleden

In een reactie op de inspraak van de MIP-vereniging i.o. vroeg de heer Passchier (CDA) wat de  vereniging, gelet op alle onzekerheid, nu precies zou willen. Jos de Lange gaf aan dat de gemeente vooral op de ingeslagen weg van het formuleren van beleid door moest gaan. Hij had er begrip voor dat bestemmingsplan en beleids-formulering uit fase lopen.

De heer De Groot (CU) vroeg zich af hoe het dan zou moeten met agrarische bedrijven. Jos de Lange gaf aan dat alle vormen van bedrijfsvoering in het buitengebied zouden moeten worden toegestaan. Dit draagt immers bij aan de instandhouding van cultuurhistorische panden.

Na afloop van de vergadering gaven raadsleden aan dat er wellicht bredere belangstelling bestaat voor deelname aan de MIP-vereniging. Eigenaren van Rijks- en gemeentemonumenten in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voelen zich op dit moment niet vertegenwoordigd binnen de gemeente. Het zou dan ook beter zijn om te komen tot een gezamenlijke Monumentenvereniging.